آخرین تغییرات: ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

سرویس تسویه

لیست تسویه ها

در این بخش شما می‌توانید همه‌ی تسویه‌هایی را که تا به حال ثبت کرده‌اید، مشاهده نمایید.

نکته! پارامتر deductible_amount نشان‌دهنده مبلغ قابل برداشت امروز و پارامتر blocked_amount نشان‌دهنده مبلغ مسدود‌شده در حساب است.
نکته! انواع حالت‌های ممکن تسویه (فیلد status مربوط به settlement) عبارتند از: INIT, PENDING, DONE, FAILED, CANCELED

- INIT: وقتی که تسویه به بانک فرستاده می‌شود.
- PENDING: وقتی که تسویه به بانک فرستاده شده و در انتظار رسیدن به سیکل مورد نظر است.
- DONE: تسویه‌ای که با موفقیت انجام شده است.
- FAILED: تسویه‌ای که با خطا مواجه شده است.
- CANCELED: تسویه لغو شده است. لازم به ذکر است که امکان لغو تسویه در وضعیت تسویه‌ی آنی وجود ندارد.
METHOD: GET
URL: https://api.vandar.io/v2.1/business/{business}/settlement
           

پارامتر {business} همان نام انگلیسی کسب و کاری است که قصد مشاهده‌ی تسویه‌های آن را دارید.

نمونه پاسخ دریافتی موفق:

HTTP/1.1 200
{
"status": 1,
"data": {
 "wallet": 26099,
 "blocked_amount": 0,
 "deductible_amount": 26099,
 "currency": "Toman",
 "settlements": {
  "data": [
   {
    "id": "8edaa0a0-a33f-11ea-838d-676dce32760e",
    "iban_id": 22822, 
    "gateway_transaction_id": 159024236678,
    "amount": 100000,
    "payment_number": null,
    "status": "CANCELED",
    "wallet": 160985,
    "settlement_date": "2020-05-31"
   },
   {
    "id": "807003f0-8398-11ea-a42b-ede62b9de0c1",
    "iban_id": 902,
    "gateway_transaction_id": 158745010355,
    "amount": 50000,
    "payment_number": null,
    "status": "DONE",
    "wallet": 99485,
    "settlement_date": "2020-04-21"
   },
   {
    "id": "010a7850-82ff-11ea-85bd-49ef214903e3",
    "iban_id": 902,
    "gateway_transaction_id": 158738422601,
    "amount": 68000000,
    "payment_number": null,
    "status": "DONE",
    "wallet": 126485,
    "settlement_date": "2020-04-21"
   },
   {
    "id": "53665740-82cf-11ea-baf3-95ebee6a9eca",
    "iban_id": 26,
    "gateway_transaction_id": 158736374134,
    "amount": 15000000,
    "payment_number": null,
    "status": "CANCELED",
    "wallet": 43126485,
    "settlement_date": "2020-04-21"
   },
   {
    "id": "456afdb0-82cf-11ea-8e13-3183b5b1630b",
    "iban_id": 7215,
    "gateway_transaction_id": 158736367341,
    "amount": 5000000,
    "payment_number": null,
    "status": "CANCELED",
    "wallet": 58126485,
    "settlement_date": "2020-04-21"
   }
  ],
  "first": "https:\/\/api.settlement.vandar.io\/v1\/settlements?page=1",
  "last": "https:\/\/api.settlement.vandar.io\/v1\/settlements?page=19",
  "prev": null,
  "next": "https:\/\/api.settlement.vandar.io\/v1\/settlements?page=2",
  "current_page": 1,
  "from": 1,
  "last_page": 19,
  "path": "https:\/\/api.settlement.vandar.io\/v1\/settlements",
  "per_page": 5,
  "to": 5,
  "total": 93
 }
}
}
           
 • status: مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن درخواست است
 • data:
  • wallet: مبلغ کیف پول کاربر به تومان
  • blocked_amount: مبلغی که به دستور احکام قضایی در حساب مسدود شده است.
  • deductible_amount: مبلغ قابل برداشت امروز
  • currency:
  • settlements:
   • data:
    • id: آیدی تسویه
    • iban_id: شناسه یکتای شماره شبا که برای پیگیری شبا در وندار مورد استفاده قرار می گیرد
    • gateway_transaction_id: شناسه یکتای تسویه که برای پیگیری تسویه از وندار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
    • amount: مبلغ تسویه به تومان
    • payment_number: شناسه واریز ثبت شده در هنگام ثبت تسویه
    • status: استتوس تسویه
    • wallet: مبلغ کیف پول بعد از انجام این تسویه
    • settlement_date: زمان انجام تسویه
   • first: آدرس اولین صفحه
   • last: آدرس آخرین صفحه
   • prev: آدرس صفحه قبل
   • next: آدرس صفحه بعد
   • current_page: آدرس همین صفحه
   • from: شماره اولین آیتم تسویه ای که در این صفحه آمده است
   • last_page: تعداد کل صفحات تسویه
   • path: آدرس خالص بدون صفحه بندی
   • per_page: تعداد آیتم در هر صفحه
   • to: شماره آخرین آیتم تسویه ای که در این صفحه آمده است
   • total: تعداد کل آیتم های تسویه
HTTP/1.1 4xx
{
"status": 0,
"error": "Unauthenticated"
}
           
 • status: مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن درخواست است
 • errors: آرایه ای از خطا‌ها

ثبت درخواست تسویه

در این بخش شما می‌توانید یک درخواست تسویه را ثبت نمایید.

METHOD: POST
URL: https://api.vandar.io/v2.1/business/{business}/settlement/store
           

پارامتر {business} همان نام انگلیسی کسب و کاری است که قصد ثبت تسویه برای آن را دارید.

پارامترهای مجاز

name Type Status
amount integer required
iban string required
payment_number integer optional
notify_url string optional
is_instant boolean optional

توضیحات

 • amount (اجباری): مبلغ تراکنش به تومان و بزرگتر یا مساوی 5000 و کوچکتر یا مساوی مبلغ کیف پول
 • iban (اجباری): شماره شبا ای که می خواد پول به آن واریز شود
 • payment_number (اختیاری): شناسه واریز شماره ای اختیاری است تا حداکثر ۱۵ رقم
 • notify_url (اختیاری): بعد از مشخص شدن وضعیت تسویه این آدرس صدا زده می‌شود.
 • is_instant (اختیاری): اگر می‌خواهید تسویه در لحظه انجام شود مقدار true و در غیر این صورت مقدار false را ارسال کنید.
نکته! دو پارامتر notify_url و is_instant با هماهنگی فعال خواهند شد.

نمونه json

{
"amount": 50000,
"iban": "IR430550011480005587452001",
"payment_number": "123456",
"notify_url": "https://yourdomain.com/nofiy_me",
"is_instant": false
}
          

نمونه پاسخ دریافتی موفق:

HTTP/1.1 200
{
"status": 1,
"data": {
 "settlement": [
  {
   "id": "b6c72d20-a4ba-11ea-8a6c-9dc8b4b708ac",
   "iban_id": "b6b5c440-a4ba-11ea-837b-bf6e427ec6d0",
   "transaction_id": 159100434426,
   "amount": 50000,
   "payment_number": null,
   "status": "PENDING",
   "wallet": 60985,
   "settlement_date": "2020-06-02",
   "settlement_date_jalali": "1399\/03\/13"
  }
 ]
}
}
           
 • status: مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن درخواست است
 • data:
  • wallet: مبلغ کیف پول کاربر به تومان
  • blocked_amount: مبلغی که به دستور احکام قضایی در حساب مسدود شده است.
  • deductible_amount: مبلغ قابل برداشت امروز
  • currency:
  • settlements:
   • data:
    • id: آیدی تسویه
    • iban_id: شناسه یکتای شماره شبا که برای پیگیری شبا در وندار مورد استفاده قرار می گیرد
    • transaction_id: شناسه یکتای تسویه که برای پیگیری تسویه از وندار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
    • amount: مبلغ تسویه به تومان
    • payment_number: شناسه واریز ثبت شده در هنگام ثبت تسویه
    • status: استتوس تسویه
    • wallet: مبلغ کیف پول بعد از انجام این تسویه
    • settlement_date: زمان انجام تسویه
    • settlement_date: زمان انجام تسویه به تاریخ شمسی

نمونه پاسخ دریافتی ناموفق:

HTTP/1.1 4xx
{
"status": 0,
"error": "Unauthenticated"
}
           
 • status: مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن درخواست است
 • errors: آرایه ای از خطا‌ها

نمایش جزییات یک تسویه

در این بخش شما می‌توانید یک درخواست تسویه را نمایش دهید.

METHOD: GET
URL: https://api.vandar.io/v2.1/business/{business}/settlement/{id}
           

پارامتر {business} همان نام انگلیسی کسب و کاری است که قصد دارید یک تسویه از آن را نمایش دهید.

پارامتر {id} همان id مربوط به تسویه‌ای است که قصد نمایش آن را دارید.

نمونه پاسخ دریافتی موفق:

HTTP/1.1 200
{
 "status": 1,
 "data": {
  "settlement": {
   "id": "8edaa0a0-a33f-11ea-838d-676dce32760e",
   "iban_id": 22822,
   "gateway_transaction_id": 159024236678,
   "amount": 100000,
   "payment_number": null,
   "status": "CANCELED",
   "wallet": 160985,
   "settlement_date": "2020-05-31"
  }
 }
}
           
 • status: مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن درخواست است
 • data:
  • wallet: مبلغ کیف پول کاربر به تومان
  • blocked_amount: مبلغی که به دستور احکام قضایی در حساب مسدود شده است.
  • deductible_amount: مبلغ قابل برداشت امروز
  • currency:
  • settlements:
   • data:
    • id: آیدی تسویه
    • iban_id: شناسه یکتای شماره شبا که برای پیگیری شبا در وندار مورد استفاده قرار می گیرد
    • gateway_transaction_id: شناسه یکتای تسویه که برای پیگیری تسویه از وندار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
    • amount: مبلغ تسویه به تومان
    • payment_number: شناسه واریز ثبت شده در هنگام ثبت تسویه
    • status: استتوس تسویه
    • wallet: مبلغ کیف پول بعد از انجام این تسویه
    • settlement_date: زمان انجام تسویه
HTTP/1.1 4xx
{
"status": 0,
"error": "Unauthenticated"
}
           
 • status: مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن درخواست است
 • errors: آرایه ای از خطا‌ها

لغو یک تسویه

در این بخش شما می‌توانید یک درخواست تسویه در حال انجام یا ناموفق را لغو نمایید.

METHOD: DELETE
URL: https://api.vandar.io/v2.1/business{business}/settlement/{transaction_id}
           

پارامتر {business} همان نام انگلیسی کسب و کاری است که قصد لغو یک تسویه برای آن را دارید.

پارامتر {transaction_id} همان transaction_id مربوط به تسویه‌ای است که قصد لغو آن را دارید.

HTTP/1.1 200
{
"status": 1,
"message": "درخواست تسویه شما از دستور پرداخت خارج شد و وجه تسویه به حساب شما برگشت داده شد"
}
           
 • status: مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن درخواست است
 • message: درخواست تسویه شما از دستور پرداخت خارج شد و وجه تسویه به حساب شما برگشت داده شد
HTTP/1.1 4xx
{
"status": 0,
"error": "Unauthenticated"
}
           
 • status: مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن درخواست است
 • errors: آرایه ای از خطا‌ها

وضعیت سلامت بانک‌های سرویس تسویه

در این آدرس ‌می‌توانید از وضعیت سلامت بانک‌های سرویس تسویه مطلع شوید.

METHOD: GET
URL: https://health.vandar.io/settlement