آخرین تغییرات: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

کسب و کار

مقدمه

با استفاده از این بخش می‌توانید اطلاعات کسب‌وکار و لیست کاربران کسب‌وکار خود را مشاهده کنید.

نکته! همواره به جای {business} نام انگلیسی کسب‌وکار جایگذاری شود.

اطلاعات

در این بخش اطلاعات مربوط به کسب و کار خاصی نمایش داده میشود نکته: به جای {business} نام کسب‌وکار ثبت شده خود در وندار را بنویسید.

METHOD: GET
URL: https://api.vandar.io/v2/business/{business}
              

نمونه پاسخ دریافتی موفق

HTTP/1.1 200
{
 "status": 1,
  "data": [
      "id": 662,
      "active": 1,
      "business_name": "your business name",
      "business_name_fa": "مریم",
      "legal_business_name": null,
      "national_id":null,
      "business_type": "personal",
      "phone_number": "88****22",
      "postal_code": "0123456789",
      "city_id":"8-6",
      "mcc_code": "15200002",
      "address": "تهران میدان آزادی",
      "wallet": 1050,
      "deductible_amount": "10500",
      "blocked_amount": 0,
      "avatar": "businesses/avatars/iz3giCpBWyoj7CYoalqulFX3RyQ63CMkbxFvQ5Zn.png",
      "statusBox": {
        "payment_required": false,
        "national_card_photo":"accepted",
        "official_Newspaper": "accepted",
        "introduction_letter": "accepted"
      },
      "status": 1,
      "today_transactions": 0,
      "today_settlements": 0,
      "role_name": "مالک",
      "role": "owner",
      "permissions": [
        "business_setting",
        "add_iban",
        "remove_iban",
        "view_dashboard",
        "create_request_forms",
        "view_gateway_ipgs",
        "create_gateway_ipgs",
        "edit_gateway_ipgs",
        "view_transactions_report",
        "view_settlements",
        "add_settlements",
        "edit_settlements",
        "view_request_forms"
      ],
      "tools": {
        "ipg": {
          "is_enabled":true,
          "is_created": true
        },
        "subscription": {
          "is_enabled": false,
          "is_created": null
        },
        "requestMoney": {
          "is_enabled": true,
          "is_created": false
        },
        "api": {
          "is_enabled": false,
          "is_created": null
        },
        "customer": {
          "is_enabled": false,
          "is_created": null
        },
        "log": {
          "is_enabled": true
          "is_created": null
        }
      }

]

}
              
 • نمونه خروجی مشابه خروجی لیست تمامی کسب و کار ها است .

نمونه پاسخ دریافتی ناموفق

HTTP/1.1 401
{
  "status": 0,
  "error": Unauthenticated
}
              
 • status: مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن درخواست است
 • error: نوع خطا را نمایش میدهد

کاربران

در این بخش میتوانید تمامی کاربران کسب و کار خود را مشاهده کنید با نمایش نقش آن ها و مواردی دیگر که در زیر توضیح داده میشود . نکته: به جای {business} نام کسب‌وکار ثبت شده خود در وندار را بنویسید

METHOD: GET
URL: https://api.vandar.io/v2/business/{business}/iam?page=1&per_page=10
              

نمونه پاسخ دریافتی موفق

HTTP/1.1 200
{


  "status": 1,
  "data": {
   "users": [
    {
     "name": "مریم نبیان",
     "avatar": "https://vandar.io/storage/users/default.png",
     "role, "مالک کسب و کار":
     "status": 1,
     "role_id": 0,
     "id": null
    }
   ]
  }
}

              
 • status: مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن درخواست است
 • data: شامل لیست کاربران و اطلاعات آن ها می باشد
  • name : نام کاربر در کسب و کار است .
  • avatar : عکس کاربر در کسب و کار است .
  • role : نقش کاربر در کسب و کار را میگوید.
  • status : مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده فعال یا غیر فعال بودن کاربر است.
  • role_id : ایدی مورد نظر با نقش کاربر را میگوید.
   • 0 : مالک کسب و کار
   • 1 : مدیر
   • 2 : حسابدار
   • 3 : برنامه نویس
   • 4 : ناظر
  • id : ایدی فرد در کسب و کار میباشد

نمونه پاسخ دریافتی ناموفق

HTTP/1.1 401
{
  "status": 0,
  "error": Unauthenticated
}
              
 • status: مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن درخواست است
 • error: نوع خطا را نمایش میدهد