آخرین تغییرات: ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

کسب و کار

مقدمه

با استفاده از این بخش می‌توانید اطلاعات کسب‌وکارتان و لیستی از کسب‌وکارها وهمچنین لیست کاربران کسب‌وکار را مشاهده کنید.

نکته! همواره به جای {business} نام انگلیسی کسب‌وکار جایگذاری شود.

لیست کسب و کار ها

با استفاده از این بخش میتوانید لیست تمامی کسب و کارهایتان با جزئیات مورد نیاز را مشاهده کنید.

METHOD: GET
URL: https://api.vandar.io/v2/business
              

نمونه پاسخ دریافتی موفق

HTTP/1.1 200
{

  "status": 1,
  "data": [
    {
      "id":null,
      "business_name":"personal",
      "business_name_fa,"حساب شخصی":"
      "national_code": "00******35",
      "business_type": "personal",
      "phone_number":null,
      "postal_code": <"0123456789">,
      "address":null,
      "wallet": 0,
      "avatar": "users/default.png",
      "city_id": null,
      "mcc_code": null,
      "national_id": null,
      "legal_business_name":null,
      "today_transactions":0,
      "today_settlements": 0,
      "statusBox": {
        "kyc": true,
        "shahkar": false,
        "mobile": "accepted",
        "email": "accepted",
        "personal_information":"accepted",
        "mobile_owner_national_card": false
      }
    },
    {
      "id": 662,
      "active": 1,
      "business_name": "your business name",
      "business_name_fa": "مریم",
      "legal_business_name": null,
      "national_id":null,
      "business_type": "personal",
      "phone_number": "88****22",
      "postal_code": "0123456789",
      "city_id":"8-6",
      "mcc_code": "15200002",
      "address": "تهران میدان آزادی",
      "wallet": 1050,
      "deductible_amount": "10500",
      "blocked_amount": 0,
      "avatar": "businesses/avatars/iz3giCpBWyoj7CYoalqulFX3RyQ63CMkbxFvQ5Zn.png",
      "statusBox": {
        "payment_required": false,
        "national_card_photo":"accepted",
        "official_Newspaper": "accepted",
        "introduction_letter": "accepted"
      },
      "status": 1,
      "today_transactions": 0,
      "today_settlements": 0,
      "role_name": "مالک",
      "role": "owner",
      "permissions": [
        "business_setting",
        "add_iban",
        "remove_iban",
        "view_dashboard",
        "create_request_forms",
        "view_gateway_ipgs",
        "create_gateway_ipgs",
        "edit_gateway_ipgs",
        "view_transactions_report",
        "view_settlements",
        "add_settlements",
        "edit_settlements",
        "view_request_forms"
      ],
      "tools": {
        "ipg": {
          "is_enabled":true,
          "is_created": true
        },
        "subscription": {
          "is_enabled": false,
          "is_created": null
        },
        "requestMoney": {
          "is_enabled": true,
          "is_created": false
        },
        "api": {
          "is_enabled": false,
          "is_created": null
        },
        "customer": {
          "is_enabled": false,
          "is_created": null
        },
        "log": {
          "is_enabled": true
          "is_created": null
        }
      }
    }
  ]
}

              
 • status: مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن درخواست است
 • data: شامل لیست تمامی کسب و کار ها و همچنین حساب شخصی می باشد
  • id : ایدی اختصاصی کسب و کار را نشان میدهد( حساب شخصی دارای ایدی اختصاصی نمیباشد ).
  • active :بیانگر این است که ایا کسب و کار شما فعال است یا خیر (که شامل حساب شخصی نمی شود ).
  • business_name : نام انگلیسی کسب و کار است
  • business_name_farsi : نام فارسی کسب و کار است
  • legal_business_name : (در صورتی که کسب و کار شما از نوع حقوقی باشد در غیر این صورت مقدار null را شامل میشود ).نام حقوقی کسب و کار است
  • national_code :کد ملی فرد میباشد که تنها حشاب شخصی دارای این فیلد است
  • national_id :شناسه ملی کسب و کار است که تنها حساب های حقوقی دارای این شناسه میباشند و دیگر حساب ها مقدار آن null است.
  • business_type :بیانگر نوع حساب است اگر personal باشد به معنای حقیقی است و اگر legal باشد به معنای حقوقی است.
  • phone_number : شماره تلفن حساب شخصی یا کسب و کار شما است
  • postal_code : کد پستی مربوط به نشانه ادرس شما است
  • city_id : کد مربوطه شهر محل سکونت شما است
  • mcc_code : کد مربوط به فعالیت کسب و کار شما است
  • address : آدرس محل سکونت یا شرکت شما است
  • wallet : نماینگر مبلغ کیف پول شما در وندار است
  • deductible_amount : )تنها مربوط به کسب وکار است ). مقدار مبلغی که شما در روز میتوانید تسویه بزنید
  • blocked_amount : مبلغی که توسط پلیس فتا و یا ... بلاک شده است(تنها مربوط به کسب و کار است ).
  • avatar :عکس مربوط به حساب شخصی شما یا لوگو کسب و کار شما است
  • today_transactions : تعداد تراکنش های انجام شده در روز است .
  • today_settlements : مقدار مبلغ تسویه شده در روز را نشان میدهد(مربوط به کسب و کار شما ).
  • status_Box )حساب شخصی (:
   • Kyc :شامل سه مقدار true, false ,null میباشد که به ترتیب بیانگر درست بودن اطلاعات هویتی، غلط بودن اطلاعات هویتی و یا در دست بررسی است
   • Shahkar : شامل سه مقدار true, false ,null میباشد که به ترتیب بیانگر تطابق داشتن شماره موبایل و کارت ملی ، عدم تطابق و یا در دست بررسی بودن است
   • mobile : شامل دو مقدار add, accepted است که در مورد اول باید شماره موبایل خود را در اطلاعات شخصی خود وارد کنید و اگر مورد دوم باشد یعنی شماره موبایل وارد شده صحیح میباشد.
   • email :شامل دو مقدار add, accepted است که در مورد اول باید ایمیل خود را در از طریق ایمیل ارسال شده تایید کنید و اگر مورد دوم باشد یعنی ایمیل شما تایید شده است .
   • personal_information : شامل دو مقدار add, accepted است که در مورد اول باید اطلاعات شخصی خود را دربه صورت صحیح در اطلاعات شخصی خود وارد کنید و اگر مورد دوم باشد یعنی اطلاعات شخصی شما صحیحی است. .
   • mobile_owner_national_card : این فیلد با فیلد shahkar یکی است
  • status_Box )حساب کسب و کار (:
   • payment_required :شامل دو مقدار true, false است که اگر اولی باشد یعنی نیاز به پرداخت برای تایید کسب و کار خود هستید در غیر این صورت خیر
   • national_card_photo : شامل دو مقدار add, accepted است که در مورد اول باید عکس کارت ملی مدیر کسب و کار ارسال شود و اگر مورد دوم باشد یعنی اطلاعات ارسال شده و تایید شده است )مربوط به کسب و کار حقوقی (.
   • official_NewsPaper : شامل دو مقدار add, accepted است که در مورد اول باید عکس روزنامه رسمی کسب و کار خود را ارسال کنید و اگر مورد دوم باشد یعنی عکس روزنامه رسمی ارسال شده و تایید شده است )مربوط به کسب و کار حقوقی است (.
   • introduction_letter :شامل دو مقدار add, accepted است که در مورد اول باید معرفی نامه کسب و کار خود را ارسال کنید و اگر مورد دوم باشد یعنی معرفی نامه شما ارسال شده و تایید شده است ( مربوط به کسب و کار حقوقی است ). .
  • status : داراس سه مقدار -۱و۰و۱ است که به ترتیب به معنای رد شدن کسب و کار شما، در حال بررسی کسب و کار شما یا در نهایت تایید شدن کسب و کار شما است
  • role_name : بیانگر نقش شما در کسب وکار است (همچون مدیر، ناظر و ..).
  • role : بیانگر نقش شما در کسب وکار است (همچون Owner، Observer و ..).
  • permissions : توانایی ها و دسترسی های شما را در کسب و کار بیان میکند
   • business_setting
   • add_iban
   • remove_iban
   • view_dashboard
   • create_request_forms
   • view_gateway_ipgs
   • create_gateway_ipgs
   • edit_gateway_ipgs
   • view_transactions_report
   • view_settlements
   • add_settlements
   • edit_settlements
   • view_request_forms
  • tools : ابزار های کسب و کار را میگوید و دارای دو فیلد is_enabled, is_created است که اولی میگوید این ابزار فعال است و دومی میگوید ایا ساخته شده است یا خیر که ابزار ها :
   • ipg : سرویس درگاه پرداخت
   • subscription : سرویس اشتراک
   • requestMoney : سرویس فرم دریافت پول
   • api :
   • customer : سرویس مشتریان
   • log :

نمونه پاسخ دریافتی ناموفق

HTTP/1.1 401
{
  "status": 0,
  "error": Unauthenticated
}
              
 • status: مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن درخواست است
 • error: نوع خطا را نمایش میدهد

اطلاعات

در این بخش اطلاعات مربوط به کسب و کار خاصی نمایش داده میشود نکته: به جای {business} نام کسب‌وکار ثبت شده خود در وندار را بنویسید.

METHOD: GET
URL: https://api.vandar.io/v2/business/{business}
              

نمونه پاسخ دریافتی موفق

HTTP/1.1 200
{
 "status": 1,
  "data": [
      "id": 662,
      "active": 1,
      "business_name": "your business name",
      "business_name_fa": "مریم",
      "legal_business_name": null,
      "national_id":null,
      "business_type": "personal",
      "phone_number": "88****22",
      "postal_code": "0123456789",
      "city_id":"8-6",
      "mcc_code": "15200002",
      "address": "تهران میدان آزادی",
      "wallet": 1050,
      "deductible_amount": "10500",
      "blocked_amount": 0,
      "avatar": "businesses/avatars/iz3giCpBWyoj7CYoalqulFX3RyQ63CMkbxFvQ5Zn.png",
      "statusBox": {
        "payment_required": false,
        "national_card_photo":"accepted",
        "official_Newspaper": "accepted",
        "introduction_letter": "accepted"
      },
      "status": 1,
      "today_transactions": 0,
      "today_settlements": 0,
      "role_name": "مالک",
      "role": "owner",
      "permissions": [
        "business_setting",
        "add_iban",
        "remove_iban",
        "view_dashboard",
        "create_request_forms",
        "view_gateway_ipgs",
        "create_gateway_ipgs",
        "edit_gateway_ipgs",
        "view_transactions_report",
        "view_settlements",
        "add_settlements",
        "edit_settlements",
        "view_request_forms"
      ],
      "tools": {
        "ipg": {
          "is_enabled":true,
          "is_created": true
        },
        "subscription": {
          "is_enabled": false,
          "is_created": null
        },
        "requestMoney": {
          "is_enabled": true,
          "is_created": false
        },
        "api": {
          "is_enabled": false,
          "is_created": null
        },
        "customer": {
          "is_enabled": false,
          "is_created": null
        },
        "log": {
          "is_enabled": true
          "is_created": null
        }
      }

]

}
              
 • نمونه خروجی مشابه خروجی لیست تمامی کسب و کار ها است .

نمونه پاسخ دریافتی ناموفق

HTTP/1.1 401
{
  "status": 0,
  "error": Unauthenticated
}
              
 • status: مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن درخواست است
 • error: نوع خطا را نمایش میدهد

کاربران

در این بخش میتوانید تمامی کاربران کسب و کار خود را مشاهده کنید با نمایش نقش آن ها و مواردی دیگر که در زیر توضیح داده میشود . نکته: به جای {business} نام کسب‌وکار ثبت شده خود در وندار را بنویسید

METHOD: GET
URL: https://api.vandar.io/v2/business/{business}/iam
              

نمونه پاسخ دریافتی موفق

HTTP/1.1 200
{


  "status": 1,
  "data": {
   "users": [
    {
     "name": "مریم نبیان",
     "avatar": "https://vandar.io/storage/users/default.png",
     "role, "مالک کسب و کار":
     "status": 1,
     "role_id": 0,
     "id": null
    }
   ]
  }
}

              
 • status: مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن درخواست است
 • data: شامل لیست کاربران و اطلاعات آن ها می باشد
  • name : نام کاربر در کسب و کار است .
  • avatar : عکس کاربر در کسب و کار است .
  • role : نقش کاربر در کسب و کار را میگوید.
  • status : مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده فعال یا غیر فعال بودن کاربر است.
  • role_id : ایدی مورد نظر با نقش کاربر را میگوید.
   • 0 : مالک کسب و کار
   • 1 : مدیر
   • 2 : حسابدار
   • 3 : برنامه نویس
   • 4 : ناظر
  • id : ایدی فرد در کسب و کار میباشد

نمونه پاسخ دریافتی ناموفق

HTTP/1.1 401
{
  "status": 0,
  "error": Unauthenticated
}
              
 • status: مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن درخواست است
 • error: نوع خطا را نمایش میدهد