آخرین تغییرات: ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

لاگین

مرحله اول: ارسال اطلاعات و دریافت توکن

برای فراخوانی دیگر متدهای وندار نیاز است که در اولین قدم باید ابتدا دریافت توکن را فراخوانی کرد، همچنین با توجه به عمر پنج روزه‌ی هر توکن توصیه می‌شود هر چهار روز یک بار دریافت توکن مجددا فراخوانی گردد. با فراخوانی این سرویس اطلاعات کاربری و توکن مورد نیاز برای استفاده در هدر دیگر سرویس‌ها، بازگردانده می‌شود.

METHOD: post
URL: https://api.vandar.io/v3/login
              

پارامترهای مجاز

Name Type Status
mobile string required
password string required

توضیحات

 • mobile (اجباری): شماره موبایل ثبت شده در وندار
 • password (اجباری): رمز عبور حساب کاربری وندار

نمونه json

{
  "mobile": "09123456789",
  "password": Very-strong-pa$$w0rd
}
              

نمونه پاسخ دریافتی موفق

HTTP/1.1 200
{
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 432000,
  "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJ***********2ZDRiMmY4YmU2MzNkNWIxYWI2NDVkZjBmIn0.eyJhdWQiOiIyIiwianRpIjoiYjlkODRhNjc1MmVhZWUxMzI1NTZjNTNhMzIwMThiNGNkMDk3MDY4NzJkNGZkMzJmNDJjOGQ1NzZkNGIyZjhiZTYzM2Q1YjFhYjY0NWRmMGYiLCJpYXQiOjE2MTE3NTQ5MjIsIm5iZiI6MTYxMTc1NDkyMiwiZXhwIjoxNjEyMTg2OTIyLCJzdWIiOiIyOSIsInNjb3BlcyI6WyIqIl19.KnGQQ73vXFgD6xDMN05za3xfXgRv5AlwGdvcCYsKGsDUbguByu6aP-1cAnX85DOyn_HNqrfsTEHQdf3Adf6aUs46MWDcGWd4bgo8S6EuUJ9ZACLtC4Yht_I5sWAyffiIZDLfzG-xiKljif1jGS7SLncysuud3dIJQ1EIInXU8-m-K7JC-jXl0TIgU9pDiCGljWPeEICTJQDrUUwHcOuXh3_hlxY096ui21s9EHdu8SiDzvR0Ipv-vSUigDdPVriqrXlPn3yNEUI2teFcDbyCOlGPJOvGAYx9AY1hgCc5IyyGhWD-QaZoCAmdSfw94cWiebSEQn18QEbia5mERj_68YN_vA9aAcjDVC92-GY-5wKcgR6VO7Xu-1m-plH8R15GBrE4vgx_uL-pM8e_D0fd6m6fws54JkqT7n7Ld-U9z4vZidkhndk1P3bnnLk1z50lNS8dlJzlOzfd6ZRTYhFqn2P5A7-Palt***************3CzA8Jnt7h3wNlLwThS_I_4BNkqBDEjPfZpiy-bPJO9cJLGRqClDadEua7ztoCLC5E",
  "refresh_token": "def50200c4d2462d2de167da1*******c97ef04222fa3265036e8b4e36deec1d8c084df7230e34162aea05078d4e5b641cad508676cfbb9b6bdb7e2f2b861eb0e0c5b*********9e6ededc76d94f10c9b3363be7"
}
              
 • token_type: نوع توکن دریافتی
 • expires_in: زمان اعتبار توکن (ثانیه)
 • token: با استفاده از این توکن می‌توانید دیگر سرویس های وندار را فراخوانی کنید
 • refresh_token: با استفاده از این توکن می‌توانید توکن را با استفاده از متد رفرش توکن تمدید نمایید

نمونه پاسخ دریافتی ناموفق

HTTP/1.1 400
{
  "status": 0,
  "error": "نام کاربری یا رمز عبور اشتباه وارد شده است"
}
              

مرحله دوم: تمدید توکن

از آنجاییکه عمر توکن ها محدود است و مقدار آن در فیلد expires_in همراه توکن ارسال شده است،‌ باید قبل از منقضی شدن توکن با ارسال رفرش توکن، توکن جدید را دریافت کنید.POSTبه آدرس زیر ارسال شود.

METHOD: post
URL: https://api.vandar.io/v3/refreshtoken
              

پارامترهای مجاز

Name Type Status
refreshtoken string required

توضیحات

 • refreshtoken (اجباری): مقداری که از فراخوانی متد قبل دریافت کرده‌اید.

نمونه json

{
  "refreshtoken": "def50200c4d2462d2de167da1*******c97ef04222fa3265036e8b4e36deec1d8c084df7230e34162aea05078d4e5b641cad508676cfbb9b6bdb7e2f2b861eb0e0c5b*********9e6ededc76d94f10c9b3363be7"
}
              

نمونه پاسخ دریافتی موفق

HTTP/1.1 200
{
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 432000,
  "access_token": "bPJO9cJLGRqClDadEua7ztoCLC5E***********xYWI2NDVkZjBmIn02ZDRiMmY4YmU2MzNkNWI.eyJhdWQiOiIyKnGQQ73vXFd3dIJQ1EIInXU8-m-K7JC-jXl0TIgU9pDiCGljWPeEICTJQDrUUwHcOuXh3_hlxY096ui21s9EHdu8SiDIiwianRpIjoiYjl2teFcDbyCOlGPJOvGAYx9AY1hgCc5IyyGhWD-QaZoCAmdSfw94cWiebSEQegD6xDMN05za3xfXgRv5AlwGdvcCYsKGsDUbguByu6aP-1cAnX85DOyn_HNqrfsTEHQdf3Adf6aUs46MWDcGWd4bgo8S6EuUJ9ZACLtC4Yht_I5sWAyffikODRhNjc1MmVhZWUxMzI1NTZjNTNhMzIwMThiNGNkMDk3MDY4NzJkNGZkMzJmNDJjOGn18QEbia5mERj_68YN_vA9aAcjDVC92-GY-5wKcgR6VO7Xu-1m-plH8R15GBrE4vgx_uL-pM8e_D0fd6m6fws54JkqT7n7Ld-U9z4vZidkhndk1P3bnnLk1z50lNS8dlJzlOzfd6ZRTYhFqn2P5A7-Palt***************3CzA8Jnt7h3wNlLwThS_I_4BNkqBDEjPfZpiy-eyJ0Q1NzZkNGIyZjhiZTYzM2Q1YjFhYjY0NWRmMGYiLCJpYXQiOjE2MTE3NTQ5MjIsIm5iZiI6MTYxMTc1NDkyMiwiZXhwIjoxNjEyMTg2OTIyLCJzdWIiOiIyOSIsInNjb3BlcyI6WyIqIl19.zvR0Ipv-vSUigDdPVriqrXlPn3yNEUIIZDLfzG-xiKljif1jGS7SLncysuuXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJbPJO9cJLGRqClDadEua7ztoCLC5E",
  "refresh_token": "def50200c4d2462d2de167da1*******c97ef04222fa3265036e8b4e36deec1d8c084df7230e34162aea05078d4e5b641cad508676cfbb9b6bdb7e2f2b861eb0e0c5b*********9e6ededc76d94f10c9b3363be7"
}
              
 • token_type: نوع توکن دریافتی
 • expires_in: زمان اعتبار توکن (ثانیه)
 • token: با استفاده از این توکن می‌توانید دیگر سرویس های وندار را فراخوانی کنید
 • refresh_token: با استفاده از این توکن می‌توانید توکن را با استفاده از متد رفرش توکن تمدید نمایید

نمونه پاسخ دریافتی ناموفق

HTTP/1.1 401
{
  "unauthorized"
}