آخرین تغییرات: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

لاگین

مرحله اول: ارسال اطلاعات و دریافت توکن

برای فراخوانی دیگر متدهای وندار نیاز است که در اولین قدم باید ابتدا دریافت توکن را فراخوانی کرد، همچنین با توجه به عمر پنج روزه‌ی هر توکن توصیه می‌شود هر چهار روز یک بار دریافت توکن مجددا فراخوانی گردد. با فراخوانی این سرویس اطلاعات کاربری و توکن مورد نیاز برای استفاده در هدر دیگر سرویس‌ها، بازگردانده می‌شود.

METHOD: post
URL: https://api.vandar.io/v2/login
              

پارامترهای مجاز

Name Type Status
mobile string required
password string required

توضیحات

 • mobile (اجباری): شماره موبایل ثبت شده در وندار
 • password (اجباری): رمز عبور حساب کاربری وندار

نمونه json

{
  "mobile": "09123456789",
  "password": Very-strong-pa$$w0rd
}
              

نمونه پاسخ دریافتی موفق

HTTP/1.1 200
{
  "status": 1,
  "data": {
    "token": "توکن پرداختی که در مراحل بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.",
    "user": {
      "name": "مریم نبیان",
      "fname": "مریم",
      "lname": "نبیان",
      "email": "maryam@example.com",
      "national_code": "0123456789",
      "mobile": "09123456789",
      "avatar": null,
      "address": null,
      "postal_code": "0123456789",
      "phone_number": null,
      "wallet": 0,
      "blocked_amount": 0,
      "deductible_amount": 0,
      "birthdate": "1372/7/8",
      "birthdate_year": 1372,
      "birthdate_month": 7,
      "birthdate_day": 8,
      "telegram_chat_id": 0,
      "meta": {
        "onboarding": false,
        "notification": {
          "transaction": {
            "sms": true,
            "email": true,
            "telegram": false,
            "notif": true
          },
          "settlement": {
            "sms": true,
            "email": true,
            "telegram": false,
            "notif": true
          },
          "ticket": {
            "sms": true,
            "email": true,
            "telegram": false,
            "notif": true
          },
          "auth": {
            "sms": true,
            "email": true,
            "telegram": false,
            "notif": true
          }
        }
      },
      "statusBox": {
        "kyc": true,
        "shahkar": false,
        "mobile": "accepted",
        "email": "accepted",
        "personal_information": "accepted",
        "mobile_owner_national_card": false
      },
      "invitation": null,
      "status": 1,
      "notification_count": 6,
      "is_whats_new_exists": false,
      "tools": {
        "requestMoney": {
          "is_enabled": true,
          "is_created": false
        }
      },
      "business_count": 1,
      "created_at": {
        "date": "2020-05-10 11:59:43.000000",
        "timezone_type": 3,
        "timezone": "Asia/Tehran"
      },
      "updated_at": {
        "date": "2020-05-10 12:12:08.000000",
        "timezone_type": 3,
        "timezone": "Asia/Tehran"
      }
    }
  }
}
              
 • status: مقدار 0 و 1 دارد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن درخواست است
 • data:
 • token: با استفاده از این توکن می‌توانید دیگر سرویس های وندار را فراخوانی کنید
 • user: آبجکتی از اطلاعات کاربری شامل نام و نام خانوادگی، اطلاعات هویتی، تاریخ ثبت نام و ...

نمونه پاسخ دریافتی ناموفق

HTTP/1.1 400
{
  "status": 0,
  "error": "نام کاربری یا رمز عبور اشتباه وارد شده است"
}