آخرین تغییرات: ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

دریافت توکن

مرحله اول:دریافت توکن و رفرش توکن

برای دریافت توکن و رفرش توکن اولیه مالک یا مدیر کسب و کار می تواند وارد داشبورد وندار شود و کسب و کار خود را انتخاب کند. و از منوی تنظیمات بخش تنظیمات مدیریت حساب، توکن ها را انتخاب کنید. و با زدن دکمه افزودن توکن جدید، و وارد کردن یک نام برای توکن و وارد کردن رمز عبور حساب کاربری خود یک توکن و رفرش توکن در یافت کنید.

دریافت توکن مرحله ۱ دریافت توکن مرحله ۲ دریافت توکن مرحله 3

نمونه پاسخ

HTTP/1.1 200
{
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 432000,
  "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJ***********2ZDRiMmY4YmU2MzNkNWIxYWI2NDVkZjBmIn0.eyJhdWQiOiIyIiwianRpIjoiYjlkODRhNjc1MmVhZWUxMzI1NTZjNTNhMzIwMThiNGNkMDk3MDY4NzJkNGZkMzJmNDJjOGQ1NzZkNGIyZjhiZTYzM2Q1YjFhYjY0NWRmMGYiLCJpYXQiOjE2MTE3NTQ5MjIsIm5iZiI6MTYxMTc1NDkyMiwiZXhwIjoxNjEyMTg2OTIyLCJzdWIiOiIyOSIsInNjb3BlcyI6WyIqIl19.KnGQQ73vXFgD6xDMN05za3xfXgRv5AlwGdvcCYsKGsDUbguByu6aP-1cAnX85DOyn_HNqrfsTEHQdf3Adf6aUs46MWDcGWd4bgo8S6EuUJ9ZACLtC4Yht_I5sWAyffiIZDLfzG-xiKljif1jGS7SLncysuud3dIJQ1EIInXU8-m-K7JC-jXl0TIgU9pDiCGljWPeEICTJQDrUUwHcOuXh3_hlxY096ui21s9EHdu8SiDzvR0Ipv-vSUigDdPVriqrXlPn3yNEUI2teFcDbyCOlGPJOvGAYx9AY1hgCc5IyyGhWD-QaZoCAmdSfw94cWiebSEQn18QEbia5mERj_68YN_vA9aAcjDVC92-GY-5wKcgR6VO7Xu-1m-plH8R15GBrE4vgx_uL-pM8e_D0fd6m6fws54JkqT7n7Ld-U9z4vZidkhndk1P3bnnLk1z50lNS8dlJzlOzfd6ZRTYhFqn2P5A7-Palt***************3CzA8Jnt7h3wNlLwThS_I_4BNkqBDEjPfZpiy-bPJO9cJLGRqClDadEua7ztoCLC5E",
  "refresh_token": "def50200c4d2462d2de167da1*******c97ef04222fa3265036e8b4e36deec1d8c084df7230e34162aea05078d4e5b641cad508676cfbb9b6bdb7e2f2b861eb0e0c5b*********9e6ededc76d94f10c9b3363be7"
}
              
 • token_type: نوع توکن دریافتی
 • expires_in: زمان اعتبار توکن (ثانیه)
 • token: با استفاده از این توکن می‌توانید دیگر سرویس های وندار را فراخوانی کنید
 • refresh_token: با استفاده از این توکن می‌توانید توکن را با استفاده از متد رفرش توکن تمدید نمایید

مرحله دوم: تمدید توکن

از آنجاییکه عمر توکن ها محدود است و مقدار آن در فیلد expires_in همراه توکن ارسال شده است،‌ باید قبل از منقضی شدن توکن با ارسال رفرش توکن، توکن جدید را دریافت کنید.POSTبه آدرس زیر ارسال شود.

METHOD: post
URL: https://api.vandar.io/v3/refreshtoken
              

پارامترهای مجاز

Name Type Status
refreshtoken string required

توضیحات

 • refreshtoken (اجباری): مقداری که از فراخوانی متد قبل دریافت کرده‌اید.

نمونه json

{
  "refreshtoken": "def50200c4d2462d2de167da1*******c97ef04222fa3265036e8b4e36deec1d8c084df7230e34162aea05078d4e5b641cad508676cfbb9b6bdb7e2f2b861eb0e0c5b*********9e6ededc76d94f10c9b3363be7"
}
              

نمونه پاسخ دریافتی موفق

HTTP/1.1 200
{
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 432000,
  "access_token": "bPJO9cJLGRqClDadEua7ztoCLC5E***********xYWI2NDVkZjBmIn02ZDRiMmY4YmU2MzNkNWI.eyJhdWQiOiIyKnGQQ73vXFd3dIJQ1EIInXU8-m-K7JC-jXl0TIgU9pDiCGljWPeEICTJQDrUUwHcOuXh3_hlxY096ui21s9EHdu8SiDIiwianRpIjoiYjl2teFcDbyCOlGPJOvGAYx9AY1hgCc5IyyGhWD-QaZoCAmdSfw94cWiebSEQegD6xDMN05za3xfXgRv5AlwGdvcCYsKGsDUbguByu6aP-1cAnX85DOyn_HNqrfsTEHQdf3Adf6aUs46MWDcGWd4bgo8S6EuUJ9ZACLtC4Yht_I5sWAyffikODRhNjc1MmVhZWUxMzI1NTZjNTNhMzIwMThiNGNkMDk3MDY4NzJkNGZkMzJmNDJjOGn18QEbia5mERj_68YN_vA9aAcjDVC92-GY-5wKcgR6VO7Xu-1m-plH8R15GBrE4vgx_uL-pM8e_D0fd6m6fws54JkqT7n7Ld-U9z4vZidkhndk1P3bnnLk1z50lNS8dlJzlOzfd6ZRTYhFqn2P5A7-Palt***************3CzA8Jnt7h3wNlLwThS_I_4BNkqBDEjPfZpiy-eyJ0Q1NzZkNGIyZjhiZTYzM2Q1YjFhYjY0NWRmMGYiLCJpYXQiOjE2MTE3NTQ5MjIsIm5iZiI6MTYxMTc1NDkyMiwiZXhwIjoxNjEyMTg2OTIyLCJzdWIiOiIyOSIsInNjb3BlcyI6WyIqIl19.zvR0Ipv-vSUigDdPVriqrXlPn3yNEUIIZDLfzG-xiKljif1jGS7SLncysuuXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJbPJO9cJLGRqClDadEua7ztoCLC5E",
  "refresh_token": "def50200c4d2462d2de167da1*******c97ef04222fa3265036e8b4e36deec1d8c084df7230e34162aea05078d4e5b641cad508676cfbb9b6bdb7e2f2b861eb0e0c5b*********9e6ededc76d94f10c9b3363be7"
}
              
 • token_type: نوع توکن دریافتی
 • expires_in: زمان اعتبار توکن (ثانیه)
 • token: با استفاده از این توکن می‌توانید دیگر سرویس های وندار را فراخوانی کنید
 • refresh_token: با استفاده از این توکن می‌توانید توکن را با استفاده از متد رفرش توکن تمدید نمایید

نمونه پاسخ دریافتی ناموفق

HTTP/1.1 401
{
  "unauthorized"
}