آخرین تغییرات: ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

صورت حساب

مقدمه

از وب‌سرویس صورت حساب وندار جهت مشاهده موجودی کیف پول، گزارش تراکنش ها و تسویه‌ انجام شده در وندار مورد استفاده قرار می‌گیرد

کیف پول: نمایش موجودی کیف پول

این وب‌سرویس جهت مشاهده موجودی کیف پول وندار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

METHOD: GET
URL: https://api.vandar.io/v2/business/{business}/balance
Header: authorization : Bearer {token}

نمونه پاسخ دریافتی موفق

HTTP/1.1 200
{
  "status": 1,
  "data": {
    "wallet": 100000,
    "currency": "Toman"
  },
}

توضیحات

 • status: درصورت موفق بودن درخواست این مقدار برابر با 1 می باشد
 • wallet: مقدار کیف پول کسب کار
 • currency: واحد پولی مقدار کیف پول برگشت داده شده مشخص می‌کند
نکته! واحد پول استفاده شده در وب‌سرویس وندار فقط تومان می‌باشد

نمونه پاسخ دریافتی ناموفق

HTTP/1.1 401
{
  "status": 0,
  "error": "Unauthenticated"
}

توضیحات

 • status: درصورت ناموفق بودن درخواست این مقدار برابر با 0 می باشد
 • error: در صورت منقضی شدن Token ارسالی در Header و یا اشتباه بودن Token با مقدار Unauthenticated برگشت داده می‌شود.

صورت حساب: دریافت لیست تراکنش‌ها و تسویه‌ها

این وب‌سرویس جهت دریافت گزارش و لیست تراکنش‌ها و تسویه‌های انجام شده در وندار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

METHOD: GET
URL: https://api.vandar.io/v2/business/{business}/transaction?per_page=10&page=1
Header: authorization : Bearer {token}

پارامترهای مجاز

Name Type Status
fromDate String optional
toDate String optional
statusKind String optional
status String optional
channel String optional
formId String optional
ref_id String optional
tracking_code String optional
per_page String optional
id String optional
track_id String optional
factor_number String optional
q String optional

توضیحات

 • fromDate (اختیاری): شروع بازه زمانی با فرمت 14000102
 • toDate (اختیاری): پایان بازه زمانی با فرمت 14000201
 • statusKind (اختیاری): این پارامتر مشخص کننده نوع تراکنش می‌باشد.
  • transactions: مشخص کننده تراکنش‌ها
  • settlements : مشخص کننده تسویه‌ها
 • status (اختیاری): مشخص کننده وضعیت تراکنش یا تسویه می‌باشد
  • succeed: وضعیت موفق
  • failed : وضعیت نا‌موفق
  • pending : وضعیت در حال انجام
  • canceled : وضعیت لغو شده
 • channel (اختیاری): این پارامتر مشخص می‌کند که تراکنش از چه کانالی انجام شده است
  • ipg: تراکنش های درگاه پرداخت
  • form : تراکنش های فرم پرداخت
  • p2p : تراکنش های انتقال وجه داخلی
  • subscription : تراکنش های سرویس پرداخت خودکار
  • settlements : تراکنش های تسویه و تسهیم
 • formId (اختیاری): شناسه فرم پرداخت
 • ref_id (اختیاری): این پارامتر جستجو بر اساس کد مرجع را فراهم می‌سازد
 • tracking_code (اختیاری): این پارامتر جستجو بر اساس کد پیگیری را فراهم می‌سازد
 • per_page(اختیاری): تعداد رکورد اطلاعاتی درخواست صورت حساب را مشخص میکند
 • page(اختیاری): با توجه به pagination، صفحه مورد نظر را مشخص می‌کند.
 • id(اختیاری): شناسه یکتای تراکنش
 • factor_number(اختیاری): شماره فاکتور که در زمان ایجاد تراکنش درگاه پرداخت ارسال می شود
 • track_id(اختیاری): کد رهگیری در زمان ثبت تسویه
 • q(اختیاری): مقدار موجود در این پارامتر در فیلدهای تراکنش و فرم و ... جستجو می شود

نمونه پاسخ دریافتی موفق

HTTP/1.1 200
{
  "status": 1,
  "data": {
    "current_page": 1,
    "data": [
     {
      "id": 158935723830,
      "uuid": "4db0d000-cf14-11ea-a8b4-a7b522e6c1f0",
      "amount": 5000,
      "wage": 0,
      "status": 1,
      "ref_id": "GmshtyjwKStPuEvcEcbWlni0iEEYteNlgq2ZuVucO9",
      "tracking_code": "",
      "card_number": "",
      "cid": "",
      "verified": 0,
      "channel": "پرداخت اینترنتی",
      "payment_date": "11:07:11 - 1399\/5\/3",
      "receipt_url": "https://receipt.vandar.io/4db0d000-cf14-11ea-a8b4-a7b522e6c1f0",
      "created_at": "11:06:44 - 1399\/5\/3",
      "wallet": "100000",
      "result": "تراکنش موفق",
      "description": "Lorem ipsom .....",
      "factorNumber": "00120",
      "mobile": "",
      "callback_url": "http:\/\/vandar.ui\/ipg-v3\/verify.php",
      "form_title": "",
      "settlement": "",
      "payer": {
        "ip": "89.196.230.198",
        "name": "",
        "slug": "",
        "avatar": "",
        "email": "",
        "phone": "",
        "address": "",
        "mobile": "",
        "additional_fields": {
           "name": ""
           "value": ""
        },
        "description": ""
      },
      "receiver": {
        "name": "",
        "slug": "",
        "avatar": "",
        "iban": "",
        "bank_name": ""
      }
     }
    ],
    "first_page_url": "https:\/\/api.vandar.io\/v2\/{business}\/hosting\/transaction?page=1",
    "from": 1,
    "last_page": 85,
    "last_page_url": "https:\/\/api.vandar.io\/v2\/business\/hosting\/transaction?page=85",
    "next_page_url": "https:\/\/api.vandar.io\/v2\/business\/hosting\/transaction?page=2",
    "path": "https:\/\/api.vandar.io\/v2\/business\/hosting\/transaction",
    "per_page": 10,
    "prev_page_url": "",
    "to": 10,
    "total": 842
  }
}

توضیحات

 • status: درصورت موفق بودن درخواست این مقدار برابر با 1 می باشد
 • current_page: با توجه به برگشت دادن اطلاعات به صورت صفحه به صفحه، صفحه فعلی را نمایش می‌دهد
 • id: شناسه تراکنش یا تسویه را مشخص می‌کند
 • uuid: شناسه یکتای تراکنش یا تسویه را مشخص می‌کند
 • amount: مبلغ کل تراکنش به تومان
 • wage: کارمزد تراکنش به تومان
 • status: نوع تراکنش را مشخص می‌کند
  • 1: نشان دهنده تراکنش با وضعیت موفق
  • - 1: نشان دهنده تراکنش با وضعیت ناموفق
  • 3 : نشان دهنده تراکنش با وضعیت درحال انجام
  • 2 : نشان دهنده تسویه با وضعیت موفق
  • -2 : نشان دهنده تسویه با وضعیت درحال انجام
  • -3 : نشان دهنده تسویه با وضعیت ناموفق
  • -4 : نشان دهنده تسویه با وضعیت لغو شده
  • 5 : نشان دهنده تراکنش واریزی از نوع انتقال وجه داخلی
  • -5 : نشان دهنده تراکنش خروجی از نوع انتقال وجه داخلی
  • 6 : نشان دهنده تراکنش نوع حق اشتراک
  • -6 : نشان دهنده تسویه ای است که از سمت وندار یا بانک برگشت داده شده است
  • 4 : نشان دهنده تراکنش اصلاح شده می باشد
 • ref_id: شناسه مرجع تراکنش یا تسویه
 • tracking_code: کدپیگیری تراکنش
 • verified: در صورت استفاده از درگاه پرداخت دو مرحله‌ای تراکنش تایید شود این مقدار برابر با ۱ می‌باشد در غیر این‌صورت برابر با ۰ می باشد. در درگاه پرداخت تک مرحله‌ای بلافاصله بعد از انجام تراکنش این مقدار ۱ می‌شود
 • channel: توضیحات فارسی نوع تراکنش
 • payment_date: تاریخ و زمان اتمام تراکنش
 • receipt_url: لینک رسید برای تسویه های موفق
 • created_at: تاریخ و زمان شروع تراکنش
 • wallet: موجودی کیف پول بعد از تراکنش
 • result: توضیحات تراکنش که از شرکت پرداخت برگشت داده می‌شود
 • description: توضیحات تراکنش که در مرحله ارسال اطلاعات و دریافت توکن ارسال شده است
 • factorNumber: شماره فاکتور تراکنش که در مرحله ارسال اطلاعات و دریافت توکن ارسال شده است
 • mobile: شماره موبایل تراکنش که در مرحله ارسال اطلاعات و دریافت توکن ارسال شده است
 • callback_url: آدرس بازگشتی که بعد از انجام تراکنش به آن صفحه بر‌می‌گردد که که در مرحله ارسال اطلاعات و دریافت توکن ارسال شده است
 • form_title: در صورت پرداخت از فرم پرداخت عنوان فرم نمایش داده می‌شود
 • settlement:
 • payer: طلاعات پرداخت کننده تراکنش را مشخص‌ می‌کند
  • ip: ip پرداخت کننده در زمان پرداخت را مشخص می‌کند
  • name: نام پرداخت کننده را مشخص می‌کند
  • slug: درصورتی که تراکنش انتقال وحه داخلی باشد شناسه ونداری واریز کننده را نمایش می دهد
  • avatar: درصورتی که تراکنش انتقال وحه داخلی باشد عکس واریز کننده را نمایش می دهد
  • name: نام پرداخت کننده را مشخص می‌کند
  • email: ایمیل پرداخت کننده را مشخص می‌کند
  • phone: شماره تماس پرداخت کننده را مشخص می‌کند
  • address: آدرس پرداخت کننده را مشخص می‌کند
  • mobile: شماره همراه پرداخت کننده را مشخص می‌کند
  • additional_fields: فیلد هایی که به صورت دلخواه به فرم اضافه کرده‌اید در این بخش نمایش داره می‌شود
   • name: نام فیلد دلخواه را نمایش می دهد
   • value: مقدار فیلد دلخواه را نمایش می دهد
  • description: توضیحات پرداخت کننده را مشخص می‌کند
  • نکته: فیلدهای نام، ایمیل، شماره تماس، آدرس، موبایل و توضیحات، زمان پرداخت فرم درصورتی که در تنظیمات فرم فعال شده باشد ذخیره می‌شود
 • receiver: طلاعات دریافت کننده تسویه را مشخص‌ می‌کند
  • name: نام صاحب حساب که تسویه به آن صورت گرفته است
  • slug: درصورتی که تراکنش انتقال وحه داخلی باشد شناسه ونداری دریافت کننده مبلغ را نمایش می دهد
  • avatar: درصورتی که تراکنش انتقال وحه داخلی باشد عکس دریافت کننده مبلغ را نمایش می دهد
  • iban: شماره شبا که تسویه به آن صورت گرفته است
  • bank_name: نام بانک شماره شبا که تسویه به آن صورت گرفته است

نمونه پاسخ دریافتی ناموفق

HTTP/1.1 401
{
  "status": 0,
  "error": "Unauthenticated"
}

توضیحات

 • status: درصورت ناموفق بودن درخواست این مقدار برابر با 0 می باشد
 • error: در صورت منقضی شدن Token ارسالی در Header و یا اشتباه بودن Token با مقدار Unauthenticated برگشت داده می‌شود.